Obchodní podmínky

dle § 1751 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

vydané soukromým podnikatelem Janem Grácem, IČ: 63703408, DIČ: CZ5908191685, se sídlem Grymovská 256/1a, 750 02 Přerov IV-Kozlovice, podnikající na základě živnostenského zákona, zápis v živnostenském rejstříku ev. č. 380802-10433, den zápisu 1.8.1995, u Magistrátu města Přerova, pod ochrannou známkou PET HARDWARE.

I. Základní ustanovení a definice

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího, vzniklé v souvislosti, nebo na základě kupní smlouvy pro prodej a koupi zboží prostřednictvím internetového obchodu.
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 3. Internetový obchod PET HARDWARE (dále jen „internetový obchod“) je webové rozhraní, umístěné na webové stránce dostupné na internetové adrese www.pethardware.com.
 4. Prodávajícím je soukromý podnikatel Jan Grác, IČ: 63703408, DIČ: CZ5908191685, se sídlem Grymovská 256/1a, 750 02 Přerov IV-Kozlovice, podnikající na základě živnostenského zákona, zápis v živnostenském rejstříku ev. č. 380802-10433, den zápisu 1.8.1995, u Magistrátu města Přerova, pod ochrannou známkou PET HARDWARE, zejména v oblasti prodeje prodeje sedlářského kování a dalšího podobného zboží (dále jen „zboží“). Prodávající je současně provozovatelem internetového obchodu. Kontaktní email je:info@pethardware.com, kontaktní tel. je: +420 581 703 902.
 5. Kupujícím je svéprávná fyzická osoba, nebo právnická osoba, která s Prodávajícím uzavře kupní smlouvu pro jiné než své soukromé, nepodnikatelské účely.
 6. Kupujícím - spotřebitelem se rozumí svéprávná fyzická osoba, která uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím pro své soukromé, nepodnikatelské účely.

II. Objednávka, uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná v internetovém obchodě je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije."
 2. Internetový obchod obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně poplatku za dodání v rámci parity Incoterms EXW Přerov, avšak bez DPH (DPH bude připočítána vždy dle platné sazby DPH) a dále bez dalších poplatků (např. jiná parita Incoterms - zejm. DAP, dále clo, celní řízení a DPH v zemi určení dle platných pr. norem apod.) Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Internetový obchod obsahuje také informace o dopravném zboží, a to do všech států uvedených v internetovém obchodě. Informace o ostatních nákladech spojených s dopravným jako zejména clo s ohledem na rozdílnost cen do jiných států sdělí Prodávající ochotně na požádání.
 4. Kupující může provést objednávku zbožítěmitozpůsoby:
  1. registrací do internetového obchodu a vyplněním objednávkového formuláře v internetovém obchodu, nebo
  2. prostřednictvím e-mailové komunikace s Prodávajícím zasláním objednávky na emailovou adresu Prodávajícího objednavky@pethardware.com.
  3. telefonicky, faxem na tel. č. 581 703 902.
 5. Objednávka obsahuje vždy tyto údaje:
  1. přesný název objednaného zboží a kód zboží,
  2. množství zboží (zejm. ks, kg, m),
  3. náklady na dodání zboží,
  4. zvolený způsob úhrady kupní ceny za zboží a údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
  5. kontaktní údaje Kupujícího (jméno a příjmení, fakturační adresu, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).
 6. Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.
 7. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon Kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu Kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení Kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 8. Neprodleně po obdržení objednávky pošle Prodávající Kupujícímu automatický email o obdržení objednávky na emailovou adresu Kupujícího. Do 24hodin od odeslání tohoto automatického emailu Prodávající pošle Kupujícímu na emailovou adresu Kupujícího potvrzení objednávky. Přijetí objednávky se považuje za uzavření smlouvy.
 9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu), požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 10. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle Kupujícímu na emailovou adresu Kupujícího zprávu o nemožnosti dodání takové zboží, což znamená nepotvrzení původní objednávky. Kupující má možnost objednat si jiné zboží v internetovém obchodě.
 11. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Prodávajícím, a to telefonicky na kontaktní telefonní číslo Prodávajícího, nebo na kontaktní emailovou adresu Prodávajícího. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s Prodávajícím. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nelze odstoupit od smlouvy, má Prodávající nárok na náhradu nákladů, které již v souvislosti s kupní smlouvou vynaložil, a to ve výši náhrady nákladů na dopravu zboží, které Prodávající vynaložil na dopravné ke Kupujícímu i na dopravné zpět od Kupujícího k Prodávajícímu.
 12. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena:
  1. potvrzením o přijetí objednávky poslané Prodávajícím na emailovou adresu Kupujícího,
  2. zaplacením kupní ceny, nastane-li dříve než skutečnost dle bodu a).
 13. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží, za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno potvrzení přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud Kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.
 14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

III. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace Kupujícího provedené v internetovém obchodě může Kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může Kupující provádět objednávání zboží.
 2. Při registraci do uživatelského účtu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

IV. Cena zboží , platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhraditProdávajícímu následujícími způsoby:
  1. bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího č. 0278102933/0300, vedený u společnosti ČSOB a.s - pro platby v Kč a IBAN: CZ92 2060 0000 0000 0101 8683, BIC/SWIFT: CITFCZPPXXX - pro platby v EUR a USD (dále jen „účet Prodávajícího“),
  2. bezhotovostně na účet Prodávajícího prostřednictvím platební brány,
  3. v hotovosti při platbě na dobírku,
  4. v hotovosti při osobním odběru v provozovnách Prodávajícího uvedených na www.pethardware.com.
 2. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč), při objednávkách do zahraniční i v jiných měnách (volba měn je uvedena v objednávkovém formuláři).
 3. Případné další platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny zboží jsou uvedeny v internetovém obchodě, v objednávce a budou uvedeny v potvrzení objednávky. Pokyny pro bezhotovostní platbu budou Kupujícímu sděleny v potvrzení objednávky.
 4. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 5. Prodávající je oprávněn v odůvodněných případech, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, nebo u objednávek s celkovou cenou nad 50 000 Kč, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 6. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 7. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.
 8. Zboží, které je skladem, Prodávající v případě platby na dobírku expeduje zpravidla do 2 pracovních dnů přijetí objednávky. Při platbě převodem na bankovní účet Prodávající zboží skladem expeduje zpravidla do 2 pracovních dnů od připsání příslušné částky na bankovní účet, není-li dohodnuto jinak.
 9. Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je Kupující předem informován.
 10. Způsoby dodání zboží jsou:
  1. na doručovací adresu určenou Kupujícím objednávce,
  2. osobní odběr v provozovnách Prodávajícího uvedených na www.pethardware.com.
 11. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v internetovém obchodě, budou uvedeny v objednávce Kupujícího a v potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.
 12. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 13. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.
 14. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.
 15. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 16. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže Prodávající uvede výslovně jinak.
 17. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej spolu s kupní smlouvou a těmito podmínkami v elektronické podobě na emailovou adresu Kupujícího nebo současně se zbožím.
 18. V případě, že Kupující zboží nepřevezme a neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním (za uskladnění u Prodávajícího za každý den prodlení ve výši max. max. 10 Kč, maximálně však celkem 500 Kč nebo do výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč), jakož i dalších nákladů, které Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou, a dále má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 19. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
 20. Kupující přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

V. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující – spotřebitel (v tomto článku dále jen „spotřebitel“) má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 2. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
  1. o dodávce zboží, které bylo upraveno nebo na zakázku dodáno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu,
  2. dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu č. 2 těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zasílat na kontaktní emailovou adresu Prodávajícího nebo na adresu sídla Prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. IX. těchto obchodních podmínek.
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je povinen vrátit zboží Prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající vrátí spotřebiteli peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
 5. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu.
 6. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
 7. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v těchto obchodních podmínek a dále v případě, že zboží z objektivních příčin (zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho cena nebo náklady na dodání), není možné za původních podmínek dodat, nebo se plnění stane objektivně nemožným, nebo pokud nemá Kupující vyrovnány veškeré závazky vůči Prodávajícímu splatné ke dni vystavení objednávky. V takovém případě vrátí Prodávající spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.
 8. V případě, že Prodávající odstoupí od smlouvy, bude Prodávající Kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně:
  1. na bankovní účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím, nebo
  2. účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny, pokud Kupující žádný bankovní účet v odstoupení nesdělí,
  a to do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.
 9. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Tento postup se vztahuje i na případ, kdy kupující obdržel množstevní slevu za nákup určitého množství zboží a v důsledku odstoupení od části smlouvy se ocitl pod limitem tohoto množství zboží (např. kupující si objedná zboží v ceně nad 50.000Kč - dostane 5% slevu, následně odstoupí od části zboží a celková cena klesne pod 50.000Kč).

VI. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran, ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady upravuje reklamační řád Prodávajícího, který je přílohou č. 2 těchto obchodních podmínek.

VII. Doručování

 1. Smluvní strany mohou veškerou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na emailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu Kupujícího či uvedenou Kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce Prodávajícího.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí platným a účinným právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. V případě, že jsou tyto obchodní podmínky k dispozici pro Kupujícího ve více jazykových verzích, má přednost česká verze. Prodávající v takovém případě neodpovídá za správnost takového překladu.
 3. V případě, že některé ustanovení obchodních podmínek je neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 4. V otázkách neupravených těmito obchodními podmínkami, včetně objednávky a jejího přijetí, a obchodními podmínkami, či případně komunikací mezi stranami, se právní vztah řídí podmínkami uvedenými v internetovém obchodě. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z internetového obchodu.
 5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.
 6. Případné stížnosti vyřizuje Prodávající prostřednictvím kontaktního e-mailu, nebo kontaktního telefonu. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).
 7. Obsah internetového obchodu Prodávajícího, všechny na nich uvedené materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a obsah v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení internetového obchodu a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem Prodávajícího a může být chráněn dalšími právy Prodávajícího a/nebo třetích osob. Obsah nesmí být Kupujícím a uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen, ani použit žádnou třetí stranou, k jakémukoli účelu bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.
 8. Zejména je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné v internetovém obchodě. Při nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat zejména v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Název internetového obchodu je chráněn registrovanou ochrannou známkou; názvy a označení výrobků, zboží, služeb, jiných firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
 9. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel a Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 10. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek Kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena. Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek poskytne Prodávající Kupujícímu na vyžádání v elektronické podobě zasláním emailem.
 11. V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě poskytne Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.
 12. Prodávající si ve smyslu § 1752 občanského zákoníku vyhrazuje oprávnění tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit. Nové znění obchodních podmínek zveřejní Prodávající na svých www stránkách a Kupující bude na takovou případnou změnu upozorněn e-mailem, a to v přiměřené lhůtě předtím, než nové obchodní podmínky vstoupí v účinnost. Kupující má právo změny obchodních podmínek písemně odmítnout, a to nejpozději do dne, kdy nastane jejich účinnost. V případě, že Kupující změny obchodních podmínek v této době neodmítne, platí, že se smluvní vztah řídí novým zněním obchodních podmínek. V případě, že Kupující změny/nové úplně znění obchodních podmínek odmítne, jsou Prodávající i Kupující oprávněni příslušný smluvní vztah předčasně ukončit, a to vzájemnou dohodou či výpovědí. Výpovědní lhůta v takovém případě činí 2 měsíce od písemného oznámení o změně obchodních podmínek druhé smluvní straně.
 13. Přílohu č. 1 těchto obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 14. Přílohu č. 2 těchto obchodních podmínek tvoří reklamační řád.
 15. Kupující a Prodávající se zavazují řešit případné spory smírnou cestou, popř. pomocí mediátora. Pro případ řešení svých vztahů soudní cestou, strany tímto ve smyslu §89a občanského soudního řádu sjednávají místní příslušnost Okresního soudu v Přerově, resp. Krajského soudu v Ostravě.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 10. 5. 2018

Přihlásit se